Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Corona

Ook lid worden van de VvOCM?

Corona

Wij begrijpen dat de maatregelen omtrent het Coronavirus consequenties hebben voor jullie en vragen oproept. Via deze pagina houden wij jullie op de hoogte van de laatste informatie omtrent het virus. Klik op deze link om de meestgestelde vragen met antwoorden te bekijken. Hieronder vind je de laatste updates van berichtgeving.

Covid-19 revalidatie zorg

3 augustus 2020

Indicaties

Uit meerdere bronnen (waarover binnenkort meer in het Nederlands Tijdschrift van Oefentherapie) blijkt dat de gemiddelde oefentherapeut nog weinig Covid-19 patiënten ziet. Wij, van de VvOCM, zien hier echter een nieuwe doelgroep in om te behandelen en een kans voor onze beroepsgroep.

De oefentherapeut kan een belangrijke rol spelen in het herstel van patiënten met COVID-19 die (blijvende) beperkingen ondervinden in het bewegend functioneren, waardoor participatie in het algemeen dagelijks leven is belemmerd. Patiënten met een hulpvraag gerelateerd aan beperkingen in fysieke capaciteit en daarmee samenhangend gebrek aan fysieke activiteit komen in aanmerking voor oefentherapie.

Er is indicatie bij een of meer van de volgende punten:

- Verminderde spierkracht en -massa of uithoudingsvermogen, rekening houdend met de situatie voorafgaand aan COVID-19;

- Vermindering in activiteiten, beweeggedrag en inspanningscapaciteit;

- Problemen die door langdurige immobiliteit kunnen zijn ontstaan, zoals perifere neuropathie of gewrichtsklachten;

- Ademhalingsproblematiek en het omgaan met deze problematiek;

- Verminderde zelfredzaamheid bij activiteiten in het algemeen dagelijks leven.

Voor meer informatie: KNGF Standpunt. Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19. (2020). Amersfoort: KNGF.

De VvOCM is bezig deze informatie samen met PPN en KNGF binnenkort beschikbaar te maken in de vorm van een infographic ter ondersteuning in de informatievoorziening naar de verwijzers.


Herstelzorg versus inhaalzorg

Met de tijdelijke vergoeding van herstelzorg Covid-19 ontstaat de discussie over de relatie tussen inhaalzorg en herstelzorg. De betrokken paramedische beroepsgroepen hebben hierover een duidelijke mening. Dit zijn twee verschillende onderwerpen die we goed gescheiden moeten houden. De VvOCM heeft hier met PPN, KNGF en SKF een brief over gestuurd naar ZN.

 

Informatie voor de patiënt

Om de patiënt eenduidig te berichten over de vergoeding van revalidatiezorg en de voorwaarde voor deelname aan onderzoek heeft het Zorginstituut Nederland een informatiebericht voor patiënten opgesteld. Het is belangrijk dat deze informatie aan de patiënt wordt verstrekt. Vervolgens volstaat een mondelinge toezegging door de patiënt en een aantekening in het dossier voor deelname aan onderzoek om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding van de behandeling uit de basisverzekering.

 

LDO

Waarschijnlijk wordt een van de routes voor datalevering aan onderzoek Covid-19 via de landelijke database oefentherapie (LDO). Door deel te nemen aan LDO vereenvoudig je dus de route voor datalevering voor deze patiëntengroep, daarnaast geeft dit een optimale weergave van de diversiteit binnen de beroepsgroep. Ben je nog niet aangesloten op LDO, meld je dan aan via www.vvocm.nl/Kwaliteit/Landelijke-Database-Oefentherapie. Je vindt daar ook meer informatie over de landelijke database.

Declareren

Het verzoek is nog steeds de declaraties voor deze patiëntengroep op te houden. Er is al wel een passende DCSPH code 9363, maar nog geen CSI code. Deze wordt aangevraagd bij Vektis en zal aansluitend in alle systemen ingeregeld moeten worden. We geven een signaal als declareren mogelijk is. Reken er op dat dit op z’n vroegst in september zal zijn.

 

Meerkosten

De zorgverzekeraars werken op dit moment aan een regeling voor de vergoeding van meerkosten als gevolg van corona, onder andere voor kleine en middelgrote zorgaanbieders. In september volgt hierover naar verwachting meer informatie. Zorgverzekeraars vragen zorgaanbieders om op dit moment nog geen declaraties in te dienen voor deze meerkosten. Deze kunnen nog niet in behandeling worden genomen in afwachting van de regeling. Lees ook bij Zorgverzekeraars Nederland: Ruim 10.000 aanvragen continuïteitsbijdrage voor kleine en middelgrote zorgaanbieders

De VvOCM maakt zich hard voor een vergoeding om de extra kosten die de beroepsgroep heeft gemaakt te dekken. Denk hierbij aan PBM, het plaatsen van een plastic scherm maar ook aan de extra tijd die praktijken kwijt zijn qua patiënten planning. De praktijken plannen tussen de behandelingen iets meer tijd vrij om te voorkomen dat patiënten elkaar ontmoeten en de behandelkamer in de tussentijd weer schoon gemaakt kan worden.

Aanspraak paramedische herstelzorg gaat direct in

17 juli 2020

Minister Van Ark (medische zorg) heeft gisteren bekendgemaakt dat er een tijdelijke aanspraak komt voor paramedische herstelzorg voor coronapatiënten met ernstige klachten. Deze aanspraak gaat al zaterdag 18 juli in.

Een positieve beslissing.

Vanaf 18 juli maken coronapatiënten met ernstige klachten aanspraak op een voorwaardelijke en tijdelijke vergoeding vanuit het basispakket voor maximaal 50 fysio- of oefentherapeutische sessies, 8 uren ergotherapie en 7 uren diëtetiek binnen maximaal zes maanden.

Met deze beslissing neemt de minister het advies van het Zorginstituut over. De tijdelijke aanspraak is er voor zowel bestaande als nieuwe patiënten: vanaf 18 juli valt de zorg die zij afnemen onder de nieuwe aanspraak.

Declareren
De VvOCM is blij met het advies en met de beslissing. Het belang van oefentherapie voor coronapatiënten met ernstige klachten wordt door de minister en het Zorginstituut goed onderkend. Wij hebben ons ingespannen om de aanspraak passend en uitvoerbaar te krijgen.

Mede vanwege de grote snelheid waarmee deze zorg moet worden georganiseerd zijn er nog open eindjes. We overleggen met andere paramedische beroepsgroepen en zorgverzekeraars over de praktische aspecten.

Zo kunnen patiënten uitsluitend gebruikmaken van deze nieuwe tijdelijke vergoeding als zij gedurende de behandelperiode meewerken aan onderzoek om de effecten van de paramedische herstelzorg te monitoren. Het is belangrijk om de patiënt hierop te wijzen. Ook moet je als behandelaar bereid zijn om mee te werken aan gegevensverzameling. Onderzoek en monitoring naar de effecten van de paramedische herstelzorg zijn belangrijk, omdat de aanspraak nu nog niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk zoals normaal gebruikelijk is. Afspraken over wat vastgelegd moet worden en hoe procedures verlopen, worden nog gemaakt. 

Hierdoor kan de zorg die onder deze aanspraak valt nog niet direct vanaf zaterdag 18 juli gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraars. Volgende week informeren we je verder.

Op de website van het ministerie lees je meer over de beslissing van de minister.

Vandaag (17 juli) is de regeling gepubliceerd in Staatscourant 2020, 39509: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-39509.html.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/07/16/herstelzorg-voor-coronapatienten-met-ernstige-klachten-in-basispakket

Rijksregelingen verlengd

15-7-2020

De continuïteitsbijdrage wordt niet verlengd. Toch zijn er praktijken die financiële hulp goed kunnen gebruiken. Zij kunnen ook gebruik maken van regelingen die wel zijn verlengd.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW2)
Een deel van loonkosten kan worden gecompenseerd (juni t/m september). De hoogte is maximaal 90% van de loonkosten en geldt vanaf 20% omzetdaling. Bij vaststelling van de hoogte wordt rekening gehouden met de continuïteitsbijdrage.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)
Een eenmalige vergoeding voor vaste lasten van maximaal 50.000 (juni t/m september). Dit geldt vanaf 30% omzetdaling. Bij vaststelling van de hoogte wordt rekening gehouden met de continuïteitsbijdrage.

Tegemoetkoming Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO2)
De regeling is bedoeld voor ondernemers die onder het bijstandsniveau uitkomen (juni t/m september). De hoogte is maximaal EUR 1.500,=. Kijk voor meer informatie over TOZO op krijgiktozo.nl

Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis

Webinar loondoorbetaling in coronatijd

De VvAA organiseert dit webinar over Loondoorbetaling bij variabele beloning t.t.v. COVID-19. Wat betaalt u als werkgever in dit COVID-19-tijdperk aan werknemers die loon ontvangen op basis van de door hen gerealiseerde omzet? Deze lastige vraag staat centraal tijdens het webinar op donderdag 2 juli 2020 over loondoorbetaling bij variabele beloning. 

Direct aanmelden

Webinar: Revalidatie en herstel na COVID-19 – voeding en beweging

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) organiseert in samenwerking met het KNGF op 23 juni (16.00 – 17.30 uur) een webinar over revalidatie en herstel na COVID-19. Dit webinar is ook toegangelijk voor oefentherapeuten.

Voeding en beweging

Veel mensen hebben COVID-19 doorgemaakt, de één is heftiger getroffen dan de ander. Bij veel mensen neemt het herstel veel tijd in beslag. We kijken terug op wat we tot nu toe geleerd hebben en hoe de zorg nu verloopt, met nadruk op voeding en beweging. In deze webinar bekijken we vanuit verschillende perspectieven en specialismen naar de revalidatie en het herstel na COVID-19.

De webinar bestaat uit een plenair gedeelte en twee break-out rondes. Bij het aanmelden kies je voor iedere ronde die sessie waar jij het meest geïnteresseerd in bent.

Bekijk het programma en meld je aan via https://ntvd.media/nieuws/live-webinar-revalidatie-en-herstel-na-COVID-19/.

Update Coronacrisis 11 juni

Veel voorkomende vragen inzake de Continuïteitsbijdrage (CB)

In deze update behandelen we enkele nog veel voorkomende vragen inzake de CB

Vraag: Er wordt door verschillende zorgverzekeraars toch per label afgerekend i.t.t. tot wat ons is voorgehouden i.v.m. de 50 euro grens.

Antwoord: . Er is één element dat conform de regeling op concernniveau wordt bepaald en dat is de 50 euro grens. Als daarvan op concernniveau is bepaald dat die wordt behaald dan verloopt de verdere betaling binnen het concern zoals men dat normaliter gewend is. Dat kan inderdaad per label/UZOVI zijn.

Vraag: De berekeningen zijn voor mij moeilijk/niet na te gaan en het lijkt dat de bedragen (soms) niet kloppen met hetgeen ik zelf heb berekend. Is er transparantie in het berekenproces te krijgen?

Antwoord: De manier waarop de CB berekend wordt, is beschreven in de regeling zelf. Wanneer er (significante) verschillen zijn met de eigen verwachtingen  dan kunnen zorgaanbieders nadere informatie vragen bij de betreffende zorgverzekeraar. Als het gaat om kleinere verschillen kan men ook op de definitieve vaststelling wachten. De methodiek is centraal vastgesteld, maar de exacte data erachter en de uitvoering van de methodiek ligt bij de individuele zorgverzekeraar.

Q&A Regeling continuïteitsbijdrage ZN

We wijzen u nogmaals op de Q&A van ZN: https://zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage

Webinar Corona en Psychosomatische therapie

In samenspraak met artsen, psychologen, deskundigen op het gebied van rouw en verlies, bestuur SOLKNet en Netwerk Psychosomatiek Twente, is een Webinar 'Corona en psychosomatische therapie' tot stand gekomen. De webinar gaat over de psychosomatische gevolgen van Corona en wat Psychosomatisch therapeuten (PST) hierin kunnen betekenen en voor wie. Alle psychosomatisch fysio- en oefentherapeuten in Nederland kunnen zich aanmelden. SAMEN staan we STERK in ons aandeel, onze hulpverlening en onze positionering en erkenning.


De webinar zal plaats vinden op 17 juni van 19.30 tot 20.30 uur. 
Leden van NFP en PSOT van de VvOCM kunnen gratis deelnemen, er zijn 100 plaatsen vol = vol. 

Klik hier voor meer informatie en de aanmeldlink.

NZa informatiekaart voor zorgaanbieders

Het is belangrijk dat zorgaanbieders hun patiënten laten weten dat zij weer bij hen terecht kunnen en wat zij kunnen verwachten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een informatiekaart ontwikkeld die handvatten biedt voor heldere communicatie.

De regelingen op een rij voor een praktijk in de zorg

Klik op deze link voor de regelingen op een rij voor een praktijk in de zorg.

Digitale versie van de gezondsheidscheck contactberoepen

https://www.covidtriage.nl

Dit is een digitale versie van de gezondsheidscheck contactberoepen (https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen). Ze hopen met deze digitale versie ondernemers en andere geïnteresseerden te helpen bij het toepassen van triage in het kader van COVID-19. Dit kan relevant zijn voor het digitaal uitvoeren van de gezondheidscheck, bijvoorbeeld middels een tablet bij de ingang van een praktijk.

Tien aandachts­punten Regeling Continuïteits­bijdrage

21 mei 2020

De VvAA helpt u op weg met tien aandachtspunten die voor veel zorgaanbieders van belang kunnen zijn in hun afweging om al dan niet voor de regeling te kiezen.

Continuïteitsbijdrage verder geanalyseerd

20 mei 2020

Met dank aan het KNGF delen wij onstaande analyse met betrekking tot de continuiteitsbijdrage.

Continuïteitsbijdrage verder geanalyseerd

Deze nadere analyse borduurt voort op onze eerste duiding van vrijdag jl. en is bedoeld om fysiotherapeuten op weg te helpen. Praktijkhouders zullen zelf hun afweging moeten maken, op basis van hun eigen situatie en de voorwaarden die in de continuïteitsbijdrage en de rijksregelingen vermeld staan. Aan deze analyse kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolledigheden. De keuzes die je moet maken in het kader van de continuïteitsbijdrage en overige regelingen hebben grote financiële consequenties. Wij adviseren een financieel deskundige, zoals je accountant of fiscalist, te raadplegen voordat je een keuze maakt.

In het overleg met Zorgverzekeraars Nederland van maandag 18 mei bleven nog steeds zaken onduidelijk. Daarom zijn de aandachtspunten in het stuk hieronder nog algemeen. Om specifieker te kunnen zijn hebben we advocatenkantoor Eldermans & Geerts gevraagd met ons mee te denken. Eind deze week zullen we met hen een vervolganalyse naar buiten brengen afgestemd op onze beroepsgroep. Hieronder vind je alvast  punten  die je mogelijk nu al helpen.

Doel van de regeling
Zorgverzekeraars Nederland benadrukt dat deze regeling bedoeld is om zorgaanbieders overeind te houden tijdens de crisis die is ontstaan als gevolg van de uitbraak van de coronavirus. In onze optiek voorziet deze regeling daarin. Het is een goede zaak dat gezamenlijke zorgverzekeraars op deze manier proberen om zoveel mogelijk zorgaanbieders – waaronder fysiotherapeuten - door de crisis te loodsen.

De normomzet
De normomzet wordt berekend door de jaaromzet van 2019 (uitsluitend verzekerde zorg) te delen door twaalf. De normomzet is gebaseerd op de omzet vanuit verzekerde zorg uit de basis en aanvullende verzekering. De jaaromzet wordt geïndexeerd op basis van de zorgkosteninflatie van 2019 - 2020. Omdat de normomzet gebaseerd is op de jaaromzet van 2019 wordt deze daarnaast door Vektis per verzekeraar gecorrigeerd voor de verzekerdenmutatie van 2019 - 2020. De exacte hoogte van de indexatie en het effect van de correctie voor verzekerdenmutatie is ook na ons overleg met ZN nog niet duidelijk. Daarover vindt nog overleg plaats tussen de zorgverzekeraars.

In de afgelopen weken hebben ons veel voorbeelden bereikt waarin de omzet van 2019 niet representatief is voor 2020. Praktijkovernames, fusies of veranderingen van AGB code kunnen in de aanmeldprocedure worden meegenomen. Andere uitzonderingsgevallen, door bijvoorbeeld autonome groei, extra investeringen of uitval in 2019 kunnen via de geschillenregeling kenbaar gemaakt worden. ZN heeft echter benadrukt dat de continuïteitsregeling een generieke regeling is en dat er door de grote hoeveelheid verwachte aanvragen maar beperkt maatwerk mogelijk is.

De continuïteitsbijdrage
De continuïteitsbijdrage is 86% van het omzetverlies (normomzet-gerealiseerde omzet). De continuïteitsbijdrage samen met de gerealiseerde omzet bepaalt je omzet voor de maanden waarop de regeling van toepassing is. Vooralsnog is dit van 1 maart t/m 30 juni. Of en onder welke omstandigheden deze regeling verlengd wordt, is nog niet duidelijk. Er is nog geen einddatum voor de aanvraag bekend. Zorgverzekeraars Nederland maakt deze datum nog bekend.

Een rekenvoorbeeld met daarin meer inzicht in de berekening, uitbetaling en verrekening van de continuïteitsbijdrage vind je op de website van ZN.

De inhaalzorg
De hoogte van de normomzet bepaalt zowel de hoogte van de continuïteitsbijdrage als de omzet waar vanaf de inhaalcorrectie van toepassing is. Het aangepaste inhaaltarief is voor de fysiotherapie vastgesteld op 45%. Dit betekent dat vanaf juli t/m december 2020 je op de omzet boven de normomzet een tariefkorting van 55% krijgt. Deze korting loopt tot januari 2021 óf totdat de totale inhaalkorting gelijk is aan de totale continuïteitsbijdrage die je van de betreffende verzekeraar hebt gekregen. Zowel de continuïteitsbijdrage als de inhaalzorg worden namelijk per verzekerde afzonderlijk berekend. In dat laatste geval betaal je dus de continuïteitsbijdrage van de betreffende verzekeraar helemaal terug met de korting die je krijgt op de omzet boven de normomzet. De inhaalkorting wordt maandelijks afgerekend. Omzet onder de normomzet bij de ene verzekeraar wordt in die maanden niet verrekend met omzet boven de normomzet bij een andere verzekeraar.

Dit aspect is met name relevant voor prakijken die groeiend zijn omdat bij hen de normomzet vermoedelijk te laag is vastgesteld. Er wordt in veel gevallen door de continuïteitsbijdrage geen onderscheid gemaakt tussen omzet door groei en omzet door inhaalzorg. Het is goed om daar rekening mee te houden bij de afweging.

Voorwaarden en uitzonderingen
Zoals wij eerder ook meldden is het belangrijk om alle voorwaarden goed door te nemen. Jouw specifieke situatie bepaalt welke voorwaarden voor jou relevant zijn. ZN houdt zich het recht voor om de continuïteitsbijdrage ook later terug te vorderen als blijkt dat aan de voorwaarden niet voldaan is. Er vindt medio 2021 een eindafrekening plaats waarbij ook gekeken wordt naar de samenhang met andere regelingen. De website van Eldermans en Geerts geeft een overzicht van relevante voorwaarden en aandachtspunten.

Daarnaast is het belangrijk te weten dat je tenminste 5% van de totale jaaromzet per verzekeraar moet hebben gehaald in januari t/m maart. Ook hier kan in een uitzonderingsgeval via de geschillenregeling bezwaar tegen gemaakt worden. Onze indruk is nogmaals dat hier maar beperkt rekening mee gehouden zal kunnen worden, gelet op de veelheid aan aanvragen.

Combinatie met de rijksregelingen
Een van de belangrijkste vragen die we op dit moment hebben is of de NOW kan worden gebruikt in plaats van de continuïteitsbijdrage. Hierop is door ZN, VWS en de NZA nog geen bevestigend antwoord op gegeven. Wij kunnen deze vraag dan ook nog niet met zekerheid beantwoorden, maar ons bereiken steeds meer signalen dat tussen beide regelingen – continuïteitsbijdrage en NOW – een keuze mogelijk is.

Dat zou logisch zijn omdat je de continuïteitsbijdrage ook kan combineren met andere regelingen als je hiermee aan de voorwaarden van andere regelingen voldoet. Dit geldt dan voor het omzetdeel dat resteert na aanvraag van de continuïteitsbijdrage. Zoals wij eerder aangaven is dit met name van toepassing voor praktijken die ook inkomsten hebben uit niet-verzekerde zorg of fitness. De ontvangen / te ontvangen continuïteitsbijdrage moet dan wel bij de NOW als omzet opgegeven worden.

Hieronder zetten we enkele aspecten en overwegingen uiteen voor verschillende praktijkvormen.

Verschillende praktijkvormen
Er zijn veel vragen gekomen over de continuïteitsregeling in samenhang met de NOW. Veel is afhankelijk van de specifieke situatie waarin jouw praktijk verkeert. Maar ondanks alle verschillen in omvang, inkomsten en kosten willen we toch enkele algemene richtlijnen meegeven:

 • Hebt je substantieel omzetverlies over maart-juni, gaat het om verzekerde zorg (BV/AV) via contracten met zorgverzekeraars en ben je niet sterk gegroeid t.o.v. 2019 / zal dat in de tweede helft van 2020 niet het geval zijn? Dan is de continuïteitsbijdrage waarschijnlijk een goede regeling.
 • Heb je veel personeel in loondienst en daarnaast veel omzet uit niet-verzekerde zorg? Dan is het verstandig om ook goed naar de NOW regeling te kijken. Voor het omzetverlies dat resteert na de continuïteitsbijdrage kun je NOW aanvragen (mits je hiervoor in aanmerking komt). Let wel op: de NOW vergoedt alleen loonkosten. Verder kan je de aanspraak op de NOW verliezen als de omzetderving na ontvangst van de continuïteitsbijdrage over de gekozen referentieperiode van de NOW minder dan 20% is. Voor deze situatie is een zorgvuldige afweging zondermeer vereist.
 • Verwacht je een veel grotere omzet in 2020 dan in 2019, bijvoorbeeld omdat je gestart bent of omdat je (veel) extra personeel in dienst hebt genomen? Dan is ook een zorgvuldige afweging vereist. Kijk dan goed in hoeverre de continuïteitsbijdrage nodig is voor het voortbestaan van je praktijk. Als met deze groei geen rekening wordt gehouden betaal je mogelijk een groot deel van de ontvangen continuïteitsbijdrage terug via de inhaalzorgcorrectie, terwijl je als gevolg van de ontvangen continuïteitsbijdrage mogelijk ook een eventueel beroep op de NOW verliest.

Ook hierover lees je op de website van Eldermans en Geerts meer informatie.

Niet-gecontracteerden
Je kunt de continuïteitsbijdrage ook aanvragen voor niet-gecontracteerde oefentherapeutische zorg. Deze regeling is dan wel een stuk ingewikkelder. In de regeling wordt uitgegaan van een berekening waarbij maximaal het gemiddeld contracteerde tarief in plaats van het in 2019 uitgekeerde tarief als uitgangspunt wordt genomen. Voorts lijkt dan te gelden dat in 2020 ook niet meer dan maximaal het gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed zal worden. In onze analyse met Eldermans en Geerts zullen we hier nog op terugkomen.   

UBO-verklaring

Heb je  geen mail of brief ontvangen van Vektis, dan kun je er vanuit gaan dat je UBO goed geregistreerd is. Op de vraag: De vertegenwoordigingsbevoegd persoon verklaart dat de zorgaanbieder een UBO-verklaring heeft die opgenomen is in het UBO-register. Kun je JA invoeren.

Heb je wel een mail of brief ontvangen van de Vektis? Dan voer je Nee in.

Analyse addendum, regeling en betaalovereenkomst continuïteitsbijdrage

Klik op deze link om de analyse addendum, regeling en betaalovereenkomst continuïteitsbijdrage van Eldermans Geerts te lezen.

Update vanuit de VvOCM

16 mei 2020 22.30 uur

Continuïteitsbijdrage

We zijn blij dat er met deze regeling  nu ondersteuning is voor die praktijken die door de coronamaatregelen in financiële nood zijn gekomen en dat de continuïteit van zorg daarmee behouden blijft. De afgelopen weken is er door ZN hard gewerkt aan de regeling. Daarvoor zijn wij hen zeer erkentelijk. Informatie over de regeling, voorwaarden, betaalovereenkomst en een rekenvoorbeeld vind je op de website van ZN.

Vanaf 18 mei aanstaande is het voor oefentherapeuten mogelijk deze regeling aan te vragen. Dat kan via de uitvraagmodule in het zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB code van de onderneming.

We adviseren je alvorens je de aanvraag daadwerkelijk doet de voorwaarden goed door te lezen. Deze staan beschreven in het  'Addendum bij een Zorgovereenkomst CB'.
Wijzigingen in de juridische structuur en/of eventuele materiële controles in het verleden kunnen de aanspraak op deze regeling beïnvloeden.

Nog niet alle details van de regeling zijn duidelijk. Van leden hebben we al een aantal vragen mogen ontvangen. We zullen ZN deze vragen voorleggen. De zogenaamde 'correctie voor inhaalzorg' is voor veel zorgaanbieders een belangrijk onderdeel van de overeenkomst. De inhaalcorrectie geldt zes maanden na de CB-periode en maximaal tot de hoogte van de inhaalcorrectie gelijk is aan de hoogte van de continuïteitsbijdrage. Als je personeelskosten moeten maken voor deze inhaalzorg vraagt dit om een goede afweging .

De keuzemogelijkheid tussen de NOW (rijksregeling) en de continuïteitsbijdrage voor vergoedingen van inkomstenderving uit het 'zorgdeel' was lange tijd onduidelijk. Toch lijkt het er op uit de overwegingen bij de voorwaarden van CB dat de NOW ook als alternatief voor CB ingezet kan worden. De afweging tussen de NOW en CB is niet eenvoudig en zal afhangen van de persoonlijke situatie. Bij twijfel adviseren wij je om je financieel adviseur of accountant te raadplegen. De combinatie van CB met de TOGS of TOZO regeling is ook niet gemakkelijk te duiden. Zorg dat je de voorwaarden van de regelingen goed kent voordat je aanvragen doet om te voorkomen dat je achteraf moet terugbetalen.

Tot slot, er zullen vast nog vragen en of opmerkingen zijn over de CB. Merk je dat zaken net helemaal goed lopen of anders dan je verwacht, laat het ons dan weten, via info@vvocm.nl  o.v.v. CB dan kunnen we er samen met de uitvoerders voor zorgen dat eventuele onvolkomenheden worden opgelost.

Team VvOCM

De 10 meest gestelde vragen en antwoorden over ondersteuningsmaatregelen paramedici

VvAA heeft een overzicht gemaakt van de 10 meest gestelde vragen en antwoorden over ondersteuningsmaatregelen paramedici. Klik op deze link om de webpagina te bekijken.

Infographic continuÏteitsbijdrage-regeling

Vecozo heeft een infographic inzake de continuÏteitsbijdrage-regeling opgesteld.
Klik hier om de infographic te bekijken.

Continuiteitsbijdrage update – ZN FAQ

Interessant aanvullende info van juristen Eldermans en Geerts.
Klik op deze link om het artikel te bekijken.

Update vanuit de VvOCM

12 mei 2020

Continuïteitsregeling

ZN laat ons vandaag het volgende weten:
De regeling is bedoeld voor zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. Zij geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een jaarlijkse omzet hebben lager dan 10 miljoen euro. Via https://zn.nl/corona/documenten/continuiteitsbijdrage vindt u een overzicht van de specifieke zorgsoorten die onder deze regeling vallen en de percentages die in de regeling gehanteerd worden. Met zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10miljoen euro en enkele andere aangeduide zorgaanbieders worden meer specifieke afspraken gemaakt. Ook voor zorgaanbieders die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg wordt een aangepaste regeling getroffen.

Fasering
Om de uitvoering hanteerbaar te houden kiezen wij, evenals bij de vooruitbetaling, ook bij deze regeling voor een gefaseerde openstelling:
Vanaf 15 mei: fysiotherapie;
Vanaf 18 mei: mondzorg, eerstelijns laboratoria, kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie,wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg;
Vanaf 20 mei: alle overige zorgaanbieders die onder de regeling vallen.

VECOZO
Het aanvragen van een continuïteitsbijdrage loopt via VECOZO. Zorgaanbieders die nog niet zijn aangesloten bij VECOZO en een beroep op de regeling willen doen, wordt geadviseerd de aanmelding zo snel mogelijk te regelen via www.vecozo.nl/diensten/aanmelden. Zo wordt bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage extra doorlooptijd voor de aansluiting voorkomen.

Vragen
Na de berichtgeving van begin mei hebben wij veel vragen gekregen, zowel van brancheorganisaties als van individuele zorgaanbieders. Wij doen ons best alle vragen zo goed en snel mogelijk te beantwoorden, maar vragen er begrip voor dat dat soms meer tijd kost dan u en ons lief is. In een nieuwe lijst van veelgestelde vragen en antwoorden (https://zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage) op onze website hebben wij de meest voorkomende algemene vragen beantwoord. Wij zullen dit overzicht de komende periode steeds aanvullen en actualiseren. Vanaf aanstaande vrijdag 15 mei vindt u daar ook de diverse juridische documenten voor de continuïteitsbijdrageregeling.

Als brancheorganisatie van zorgverzekeraars zijn wij niet toegerust om vragen van individuele zorgaanbieders persoonlijk te beantwoorden. Wij verzoeken u daarom de belangrijkste vragen die in uw achterban leven te inventariseren en gebundeld bij ons aan te leveren, in overleg met u kunnen bezien hoe we uw achterban het beste van de gevraagde informatie kunnen voorzien.

Met vragen over het aanvraagproces van de continuïteitsbijdrage kunnen zorgaanbieders terecht op de website van VECOZO. Voor alle vragen over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van aanvragen kunnen zij contact opnemen met de zorgverzekeraar(s).

Ten slotte
Wij begrijpen dat zorgaanbieders hebben uitgezien naar deze regeling en na hun aanvraag een snelle eerste betaling van de bijdrage verwachten. Samen met onze collega’s van VECOZO en Vektis doen zorgverzekeraars er alles aan om te zorgen voor een spoedige afhandeling van alle aanvragen en snelle uitbetaling van de bijdragen.

Als er nog vragen zijn die niet worden beantwoord met de FAQ van ZN of op de site van VECOZO stel deze dan gerust aan ons (VvOCM) zodat wij deze voor kunnen leggen aan ZN. Doe dat per mail via info@vvocm.nl o.v.v. CB ZN.

Team VvOCM

Continuïteitsbijdrage en andere ondersteuningsmaatregelen in beeld

8 mei 2020

De VvAA heeft gisteren een korte video gepubliceerd die wij met jullie mogen delen. 

Voor paramedici hebben ze daarnaast woensdag ook een webinar gehouden, in partnership met KNGF, Paramedisch Platform Nederland en Stichting Keurmerk Fysiotherapie:

Actueel Triage Stappenplan

8 mei 2020

Zoals gisteren beloofd hierbij het geactualiseerde triage stappenplan naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen week. We hopen hier nu voorlopig mee vooruit te kunnen.

De belangrijkste boodschappen van gisteren herhalen we:

 • Handhaaf bij praktijkorganisatie de regels van social distancing.
 • Zonder triage start je niet met een face to face consult. Een triage COVID-19 verschijnselen voorafgaand aan een face to face consult blijft essentieel.
 • Een consult op afstand had de voorkeur en is nu een overweging.

Wat verder blijft gelden:

 • Behoud bij een consult zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand.
 • Handhaaf de regels van het hygiëneprotocol.


Continuïteitsregeling

ZN heeft ons laten weten dat de nadere informatie en aanmeldprocedure voor de continuïteitsregeling nog niet gereed is en dat we deze volgende week kunnen verwachten (voor 15 mei). Helaas moeten jullie alweer om geduld vragen.  

Team VvOCM

Infographic Veilig naar de oefentherapeut

Klik op deze link om de infographic Veilig naar de oefentherapeut te downloaden.
Tip: Je kunt de infographic ook uitknippen!

E-learning ‘revalidatie coronapatiënten in de eerste lijn’

Ook als oefentherapeut kan je de e-learning ‘landelijk netwerk voor revalidatie coronapatiënten in de eerste lijn’ volgen. Deze e-learning is ontwikkeld door zorgexperts op de verscheidenheid aan onderwerpen die aan bod komen bij de revalidatie van coronapatiënten.  De e-learning is o.a. gebaseerd op kennis verkregen uit het REACH-project (Amsterdam UMC) en op het recent uitgebrachte European Respiratory Society-expert adviesdocument. Het geeft je als therapeut informatie over het virus, de behandeling op de intensive care, verwijzing en vergoeding, oefentherapeutische behandeling en multidisciplinaire samenwerking.

De e-learning wordt aangeboden voor €25,- excl. BTW in de webshop van Chronisch ZorgNet.
Lees meer hierover in dit document.

Aanvraagprotaal PBM

Ook oefentherapeuten kunnen nu PBM aanvragen bij het daarvoor door VWS ingerichte portaal.
Lees verder.

Het verzoek van VWS is expliciet om deze informatie alleen via de website met leden te delen.
We gaan er dan ook van uit dat deze informatie niet op social media of anderszins wordt gedeeld.

Continuïteitsbijdrage

update 2 mei 2020, 19.30 uur

Vanmiddag ontving de VvOCM van ZN informatie over de continuïteitsbijdrage. In bijgaand document vind je een beschrijving van de continuïteitsbijdrage-regeling, inclusief de percentages voor de meeste beroepsgroepen en branches. Verdere informatie over de regeling en het aanvraagproces volgt later; zodra deze beschikbaar is zal ZN deze delen met de VvOCM en zullen wij je verder informeren.
We zijn blij te lezen dat het percentage waar mee gerekend gaat worden voor oefentherapeuten op 86% ligt.
ZN heeft expliciet gevraagd om vragen van de achterban via de beroepsvereniging met hen te delen. Voordat je deze stelt is het goed eerst de aanvullende informatie af te wachten.
Als er dan nog vragen zijn, stel deze dan via info@vvocm.nl o.v.v. continuïteitsbijdrage.

Team VvOCM


update 1 mei 2020, 21.40

Vanavond heeft de NZa de regelgeving omtrent de continuïteitsbijdrage bekend gemaakt. Wij vinden deze nog erg algemeen. Duidelijk is dat er twee prestaties worden omschreven: de continuïteitsbijdrage en de meerkostenbijdrage. Van ZN hebben we bij het publiceren van deze update nog geen informatie ontvangen, wel heeft ZN een persbericht uitgedaan met algemene informatie. We hebben van ZN begrepen dat er morgen meer concrete informatie komt. Wij gaan alle informatie bundelen en deze zo goed mogelijk proberen te  duiden. Er zullen vast nog de nodige vragen komen. Deze gaan we (ook in PPN verband) verzamelen en in ons overleg met ZN en de NZa aan de orde stellen. We begrijpen dat iedereen naar duidelijkheid snakt. We proberen jullie zo snel als kan deze duidelijkheid te geven.


Team VvOCM

Update vanuit de VvOCM

28 april 21.00 uur

Leidraad
Vorige week legden wij samen met de PPN partijen, KNGF en SKF een leidraad voor aan VWS voor het opschalen van paramedische zorg. Na een positieve eerste reactie, gaf het RIVM aan meer tijd nodig te hebben om de leidraad te beoordelen. Dezelfde avond verscheen echter een bericht van VWS dat ons verzoek in een breder perspectief plaatst.

Berschermingsmiddelen
VWS en RIVM zetten alles op alles om een tweede Corona golf te voorkomen. Ze zijn op zoek naar een standpunt hoe ze met het opstarten van contactberoepen en (para)medische contactberoepen om kunnen omgaan. Omdat voor het opschalen van paramedische zorg berschermingsmaterialen nodig zijn speelt de schaartste van deze middelen een rol. Er moeten door het RIVM keuzes gemaakt worden wie wanneer en in welke mate beschikking krijgt over deze middelen.

Prioritering
VWS heeft de NZa gevraagd een prioriteitenlijst te maken van aandoeningen die als eerste in aanmerking komen tijdens de opschaling van paramedische zorg. De paramedische beroepsgroepen hebben met elkaar aangegeven dat het niet te doen is om prioritering aan te brengen aan de hand van aandoeningen maar dat het fuctioneren van de patient centraal moet staan.

Controle
We willen er nu al vast op wijzen dat VWS heeft aangegeven dat de IGJ toezicht zal gaan houden om te snelle opschaling te voorkomen. Bij stapsgewijs opschalen moeten de voorwaarden van het RIVM en VWS worden gevolgd.

Helaas is er vandaag nog geen antwoord gekomen van het RIVM. We brengen jullie op de hoogte zodra we hun reactie hebben ontvangen. Zodat we ook de voorwaarden voor opschaling met jullie kunnen delen.

Update vanuit de VvOCM

24 april 2020, 20.00 uur

Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis (vervolg)

Vanmiddag is er een eerste reactie gekomen van het RIVM op het document dat PPN, KNGF en SKF samen hebben opgesteld en waar gisteren over is bericht. Deze reactie was positief waarbij het RIVM o.a. een vraag had over de Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).

We zijn heel blij dat het RIVM zo snel heeft gereageerd zodat mogelijk in de loop van volgende week al met de opschaling kan worden begonnen. PPN, KNGF en SKF hebben vandaag hard gewerkt om de vragen over de PBM te beantwoorden. Aan het eind van de middag is de beantwoording naar het RIVM gestuurd. Ook de Nederlandse Patiënten Federatie heeft positief gereageerd. We merken overigens dat de druk vanuit de cliënten en verwijzers toeneemt dus is het ook noodzakelijk dat er weer verantwoord opgebouwd kan worden.

Zodra er volledig akkoord is op de door ons opgestelde leidraad, inclusief voorstel voor gebruik PBM, zullen we deze met jullie delen.

Update vanuit de VvOCM

23 april 2020, 21.30 uur

Beste oefentherapeut,

Zoals eerder deze week aangegeven hebben wij vanmiddag in gezamenlijkheid met alle PPN partijen, Stichting Keurmerk Fysiotherapie en het KNGF met VWS de leidraad voor het veilig en verantwoord opschalen van de paramedische zorg kunnen bespreken. Ons gezamenlijke voorstel is goed ontvangen. Alle seinen staan op groen. Het RIVM heeft ons echter om iets meer tijd gevraagd. Het RIVM gaat ook over de prioriteit in de verstrekking van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is dus van groot belang dat zij achter onze adviezen staan en inzien dat reguliere oefentherapeutische zorg met gepaste maatregelen weer moet kunnen starten. 

Dus vragen we jullie alweer om nog even geduld. Zo snel als kan, we hopen morgen, ontvangen jullie de benodigde adviezen, aan de hand waarvan jullie je kunnen voorbereiden op een verdere en verantwoorde openstelling van je praktijk.

Kinderoefentherapie op scholen
Dan zijn er naar aanleiding van de berichtgeving over het weer (gedeeltelijk) opengaan van scholen per 11 mei vragen gesteld door kinderoefentherapeuten die werkzaam zijn op scholen, of zij dan ook weer mogen starten.

VWS heeft ons laten weten dat de PO raad ook een leidraad aan het opstellen is. Deze zal gevolgd moeten worden samen met de leidraad voor het opschalen van paramedische zorg.

Het is nog niet duidelijk hoe de regels voor ondersteuning van leerlingen door externen er precies uit gaat zien. De onderwijsinstellingen zijn hier beleid op aan het maken, waarbij er kans is dat zorg aan kinderen mogelijk is, als de andere regels, zoals 1,5 meter afstand houden tot docenten opgevolgd worden. We moeten echter afwachten hoe de leidraad van de PO raad er uit gaat zien.

Team VvOCM

Update tarief telefonische zitting

Vanwege de uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden hebben de zorgverzekeraars besloten het tarief van de telefonische zitting (2700) tijdelijk gelijk te stellen met het tarief van de individuele reguliere zitting (2000).  

Uitgebreide online cursus 'Patiënten met een Post Intensive Care Syndroom (PICS) na ontslag uit het ziekenhuis’ eerste helft van mei gereed

Gezien het grote belang en de grote vraag wordt op dit moment hard gewerkt aan een online versie van de al bestaande cursus ‘De fysiotherapeutische behandeling van patiënten met een Post Intensive Care Syndroom (PICS) na ontslag uit het ziekenhuis’. Deze online cursus wordt, net als de fysieke cursus, ontwikkeld in samenwerking met

 • REACH projectgroep
 • Amsterdam UMC (afdeling Revalidatie en afdeling Diëtetiek & Voedingswetenschappen)
 • Hogeschool van Amsterdam (opleidingen Fysiotherapie, Ergotherapie en Voeding en Diëtetiek)
 • professionals van het REACH netwerk
 • patiëntenvereniging IC connect
 • FCIC (Family en patient Centered Intensive Care)
 • Nederlands Paramedisch Instituut (NPi).

 

Er worden verschillende webcasts opgenomen die worden gekoppeld aan een uitgebreide e-learning. De verwachting is dat deze uitgebreide online cursus in de eerste helft van mei gereed is.
Belangstellenden kunnen zich desgewenst al vrijblijvend hier aanmelden. Zodra de online cursus beschikbaar is ontvangen alle belangstellenden bericht.

Update vooruitbetaling continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders zonder zorgcontract

17 april 2020 19.50 uur

Update Vooruitbetaling continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders zonder zorgcontract
(nieuwsbericht afkomstig van ZN).

Met onze brief van 9 april jl. hebben wij u geïnformeerd over de aanvraagprocedure voor een mogelijke vooruitbetaling op de continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders met een zorgcontract. Wij gaven tevens aan dat de ontwikkeling van een aanvraagprocedure voor zorgaanbieders die geen zorgcontract met een of meer zorgverzekeraars hebben wat meer tijd vroeg. Wij zijn blij u te kunnen melden dat ook deze zorgaanbieders, als ze echt niet kunnen wachten op de continuïteitsbijdrage, vanaf komende week een aanvraag kunnen indienen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze brief.

ZorgCompetentieBank

Beschikbare zorgverleners snel en op basis van hun competenties koppelen aan zorgorganisaties in nood. Dat is het doel van de ZorgCompetentieBank, het online platform dat eind maart werd gelanceerd. Sinds de lancering twee weken geleden hebben zich ruim tweeduizend zorgverleners aangemeld bij de ZorgCompetentieBank.

Breed scala zorgverleners
Een breed scala aan zorgverleners heeft zich inmiddels aangemeld. Van gepensioneerde IC-artsen, tot fysiotherapeuten, geneeskundestudenten, huisartsen en basisartsen. Door de focus op competenties – zoals triage of bloed prikken - kan er veel meer maatwerk plaatsvinden in het koppelen aan zorgorganisaties met behoefte aan extra hulp.

Oproep: meld je aan
Op dit moment komen de meeste hulpvragen van de klinieken, gevolgd door de huisartsenzorg en de ouderenzorg. De eerste matches zijn tot stand gebracht en zorgverleners zijn aan de slag. Vincent de Schepper, medeoprichter van de ZorgCompetentieBank, roept zorgorganisaties in nood én zorgverleners die willen helpen, nadrukkelijk op zich te melden: “Hoe meer zorginstellingen we gericht en snel kunnen helpen, hoe beter we de druk op de sector kunnen verlichten.”

Kosteloos
De ZorgCompetentieBank is ontwikkeld door technologiebedrijf OOXOO en is met hulp van VvAA versneld en kosteloos ter beschikking gesteld om de druk op de zorg te verlichten.

Meer informatie
Voor meer informatie over de ZorgCompetentieBank, kijk op www.zorgcompetentiebank.nl of neem contact op met Vincent de Schepper, medeoprichter OOXOO, via v.deschepper@ooxoo.nl.  

Klik hier voor een video over de ZorgCompetentieBank.

Misgelopen inkomsten door corona: waar moet ik zijn?

Zorgaanbieders (Zvw en aanvullende verzekering) die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten, en die inkomsten mislopen door de uitbraak van het coronavirus, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Klik hier om te bekijken welke stappen gevolgd kunnen worden.

Klik op deze link om de "kaart"  voor de continuiteitsaanvraag te bekijken.

Update vanuit de VvOCM

8 april 2020, 22.30 uur

Financiën

Continuïteitsbijdrage en mogelijkheid vooruitbetaling

ZN geeft in een schrijven nadere toelichting over de regeling rondom vooruitbetaling. Klik op deze link om verder te lezen.

Stroomschema

In opdracht van VWS maakt de NZA een stroomschema voor zorgverleners, zodat zij weten bij welk loket ze moeten zijn en waarvoor ze daar moeten zijn. De NZa heeft aangegeven hier een week voor nodig te hebben, we proberen samen met VWS de tijdpad te verkorten.

Weer opstarten praktijken
Alhoewel nog niet duidelijk is wanneer praktijken hun reguliere diensten weer op kunnen gaan starten wordt er door VWS en beroepsgroepen wel al nagedacht over hoe dit zou moeten. Er wordt geïnventariseerd om welke patiëntengroepen het gaat. Wie dreigen er nu in de knel te komen en aan welke voorwaarden praktijkhouders moeten voldoen.
Suggesties vanuit oefentherapeuten met betrekking tot doelgroepen die als eerste geholpen zouden moeten worden zijn tot 15 april aanstaande welkom bij info@vvocm.nl ovv doelgroep opstart. 

We wensen jullie ondanks de situatie goede Paasdagen toe.

Team VvOCM

Update vanuit de VvOCM

8 april 2020 13.20 uur

Verwarring: Rijksregeling of ZN regeling?

Zondag kondigde Zorgverzekeraars Nederland de regeling continuering – en vooruitbetaling aan. Er is nog veel onduidelijkheid over de regelingen en onze leden stelden massaal – hele relevante- vragen. In het Corona-dossier op www.vvocm.nl/corona zie je ze staan en we verwachten dat er ook nieuwe vragen bij komen.

Sinds vandaag staan de rijksregelingen (TOGS,TOZO,NOW) ook open voor oefentherapeuten. Dat is mede op ons verzoek. Maar dat levert ook onduidelijkheid op. Want waar moet je je nu toe wenden, wat is de regeling die bij jou past? Niet alle oefentherapeuten zijn zorgaanbieders en niet iedereen heeft een heel boekjaar waarover gerekend kan worden. Uitgangspunt bij welke regeling dan ook, is dat het gaat om continuering van jouw bedrijf.

Voor zover wij nu begrijpen is de insteek dat de ZN-regeling leidend is voor zorgverleners. We gaan er op dit moment vanuit dat je je aanvraag bij de rijksregelingen pas kunt doen als duidelijk is welk deel van je omzetverlies door de zorgverzekeraar wordt gecompenseerd. We wachten nog op een bevestiging van ZN en VWS. Dit kost tijd en dat komt omdat er voor gekozen is om eerst in grote lijnen de regeling op te zetten en pas daarna de uitwerking te doen. Als dat anders was geweest hadden we namelijk veel te lang moeten wachten, dat zou de onrust alleen maar groter maken.

De VvOCM  is dagelijks in gesprek met VWS en ZN en alles wat we aan duidelijkheid krijgen zullen we meteen communiceren.

Team VvOCM

Update vanuit de VvOCM

6 april 2020 20.50 uur

Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders


Vandaag hebben we veel vragen gekregen over de financiële steun door zorgverzekeraars.
Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financieel compenseren voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, krijgen daarom een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Op die manier worden zorgaanbieders gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. Met de bijdrage kunnen ze onder meer hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten. De zorgverzekeraars, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland (ZN), willen op die manier garanderen dat hun verzekerden de zorg krijgen die zij nodig hebben, nu én na de coronacrisis.

De regeling voor de continuïteitsbijdrage geldt voor dezelfde periode als de rijksregelingen en treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. Zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigen te komen, kunnen een vooruitbetaling aanvragen. Deze regeling geldt voor o.a. geestelijke gezondheidszorg, eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, paramedische zorg (zoals fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie), wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg. De financiële steunmaatregelen gelden zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders.

De toezegging is gedaan, de regeling vraagt nog om nadere uitwerking. We vragen jullie dus nog even geduld te bewaren. De VvOCM blijft via PPN in de komende dagen in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland en de betrokken overheidsinstanties over de nadere uitwerking.

Klik op deze link voor de brief naar ZN.
We houden jullie op de hoogte via de website.

Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders

6 april 2020 7.00 uur

Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financieel compenseren voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, krijgen daarom een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Op die manier worden zorgaanbieders gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. Met de bijdrage kunnen ze onder meer hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten. De zorgverzekeraars, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland, willen op die manier garanderen dat hun verzekerden de zorg krijgen die zij nodig hebben, nu én na de coronacrisis.

De regeling voor de continuïteitsbijdrage geldt voor dezelfde periode als de rijksregelingen en treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. Zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigen te komen, kunnen een vooruitbetaling aanvragen. Deze regeling geldt voor o.a. geestelijke gezondheidszorg, eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, paramedische zorg (zoals fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie), wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg. De financiële steunmaatregelen gelden zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders.

Klik op deze link om meer te lezen.

De VvOCM komt spoedig met een reactie op de regeling en wat dit betekent voor oefentherapeuten.

Update vanuit de VvOCM

3 april 2020 16.00 uur

Vergoeding video consult en specialistische behandelingen
ZN laat de VvOCM vandaag het volgende weten:
In aanvulling op de afspraken van 20 maart jl. “PARAMEDISCHE ZORGVERLENING TIJDENS DE CORONACRISIS” (versie 1.0 20-03-2020), maken zorgverzekeraars het ook mogelijk naast de reguliere zitting een videoconsult te declareren voor onderstaande prestaties.

Oefentherapie

 • Individuele zitting kinderoefentherapie(2300)
 • Individuele zitting bekkenoefentherapie(2006)
 • Individuele zitting psychosomatische oefentherapie(2600)
 • Individuele zitting geriatrie oefentherapie(2007)

 

De voorwaarden die wij hieraan verbinden zijn de volgende:

 • Deze maatregel geldt tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd;
 • Het inzetten van een videoconsult bij een van bovenstaande prestaties dient nadrukkelijk met de patiënt vooraf besproken te zijn;
 • De therapeut brengt de patiënt op de hoogte van de gevolgen van voor de vergoeding/aanspraak in de basis – en/of aanvullende verzekering van het inzetten van deze prestatie;
 • De patiënt heeft er mee ingestemd het videoconsult bij een van de bovenstaande prestaties fysio- en oefentherapie als een volledige behandeling geldt en wat de eventuele consequenties zijn binnen de aanspraak van de Basis Verzekering en/of Aanvullende Verzekering;
 • Aan de tegemoetkoming kan na deze periode geen rechten ontleend worden en is niet op inhoudelijke gronden beoordeeld.

 

Financiële compensatieregeling
Zoals eerder gemeld laat de compensatieregeling voor paramedici nog op zich wachten en vragen wij de leden om geduld. We hopen hierover volgende week meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Toch hebben we gemeend, samen met het KNGF, de eerder mondeling gemelde urgentie nog eens schriftelijk te bevestigen. Klik op deze link om de brief te bekijken.

Update vanuit de VvOCM

1 april 2020 8.30 uur

Financiële regeling paramedi:
Er wordt hard aan gewerkt, we ontvangen veel signalen uit het veld. We brengen die boodschappen van urgentie en de roep om duidelijkheid over bij VWS en ZN. Er is nog wat tijd nodig, er wordt geduld gevraagd.

NOW Regeling
Op 31 maart is de op 17 maart aangekondigde (tijdelijk) NOW regeling nader uitgelegd. NOW staat voor: Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid. Zorgverleners zijn hier van uitgezonderd. In de FAQ staat o.a.:

Komen zorgaanbieders ook in aanmerking voor de NOW-regeling?
Het ministerie van VWS heeft met zorgverzekeraars en gemeenten afspraken gemaakt over de ondersteuning van zorgaanbieders tijdens de Coronacrisis. Zorgaanbieders moeten zich voor ondersteuning primair wenden tot de inkopers (zorgverzekeraars en gemeenten) en niet bij het UWV of TOZO-loketten.

Klik op deze link voor meer informatie.

TOGS regeling
Gisteren hebben we al bericht over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) COVID-19. Ook hier vallen oefentherapie en andere paramedische beroepsgroepen buiten. We zijn in overleg met de Rijksoverheid met als doel deze regeling toch open te stellen voor de PPN-beroepsgroepen. Maar ook hier zal waarschijnlijk de keuze moeten worden gemaakt tussen óf de overheidsmaatregel óf de maatregelen van de zorgverzekeraars (ZN). Ook mogelijk is dat de ZN-regeling altijd voorliggend zal zijn.

ZN Regeling laat op zich wachten
De al eerder genoemde ZN-regeling laat op zich wachten. Dit heeft te maken met de grote complexiteit van het (gehele!) zorgwerkveld (vnl. 1e lijn). Wordt de zorg geleverd voor de basisverzekering of de aanvullende verzekering, is er sprake van gecontracteerde of ongecontracteerde zorg etc. Informatie die we gisteren nog hebben ingewonnen bij ZN doet ons vermoeden dat deze regeling op zijn vroegst dit weekend komt maar eerder begin volgende week. Ondertussen proberen we ook andere wijzen van ondersteuning te onderzoeken.

Extra Coronaregeling voor punten deskundigheidsbevordering KP

1 april 2020 7.45 uur

Het Kwaliteitsregister Paramedici heeft een extra Coronaregeling voor punten deskundigheidsbevordering voor online zorgverlening.  Klik op deze link om het document te bekijken.

Updates vanuit de VvOCM

31 maart 2020 10.21 uur

TOGS
Zoals gisteren gemeld zijn we met VWS in gesprek over de De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) . Dit is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Momenteel is deze regeling nog niet van toepassing voor paramedici, we hadden gehoopt gisteren uitsluitsel te kunnen geven. Zover is het helaas nog niet. Zodra we meer weten zullen we hier direct over berichten. Klik op deze link voor meer informatie.

De VvAA en dossier COVID-19
De VvAA heeft vanuit haar deskundigheid dossier COVID-19 samengesteld verdeeld over vier aandachtsgebieden. Hierin kun je veel lezen over de effecten op de dagelijkse praktijkvoering.

De aandachtsgebieden zijn:

 • Praktijkhouders en ZZP ers
 • Werkgevers en werknemers
 • Verkeringen
 • Ontzorg de zorgverlener


Je kunt de informatie vinden via vvaa.nl/covid-19

Triage schema KNGF
Met dank aan het KNGF mogen we het triage schema dat zij hebben samengesteld gebruiken om te delen met onze leden.
Klik hier om het Triage schema te bekijken.

Zorg op afstand bij Corona: Hoe declareer je dat?

31 maart 2020 10.00 uur

Zorg op afstand bij Corona: Hoe declareer je dat? De NZa heeft een document hierover opgesteld.
Klik op deze link om het document te bekijken!

Paramedici recht op tegemoetkoming schade COVID-19

30 maart 2020 12.00 uur

Op dit moment zijn er berichten over het al dan niet recht hebben door paramedici op een tegemoetkoming in de schade van COVID-19. Ook bij de VvOCM zijn hier over vragen binnengekomen. Er is sprake van twee regelingen. Op de 1e plaats de regeling die door de Rijksoverheid bekend is gemaakt voor ondernemers. Op de 2e plaats de regeling die door de zorgverzekeraars uitgewerkt wordt voor o.a. paramedici. M.b.t. de 1e regeling zouden paramedici niet genoemd worden. Samen met de andere PPN partijen hebben we contact opgenomen met het ministerie van VWS over deze onduidelijkheid. VWS heeft dit meteen opgepakt en later vandaag (30 maart) verwachten we duidelijkheid te kunnen geven. Volg dus onze dagelijkse update voor oefentherapeuten op deze pagina.

Team VvOCM

Updates vanuit de VvOCM

27 maart 2020 16.00 uur

Continuïteit van praktijken
Mooi nieuws naar aanleiding van ons gesprekken met VWS en ZN ;

 • Vanuit de zorgverzekeraars kunnen continuïteitsbijdragen ter beschikking worden gesteld aan praktijken. De brief van ZN  (is ook van toepassing op de paramedische zorg, zo begrepen wij vandaag uit het gesprek. De uitwerking hiervan door ZN volgt zo snel mogelijk. Het gaat op dit moment over gecontracteerde zorg. Aan oefentherapeuten zonder contract, of deels zonder contract, wordt geadviseerd om gebruik te maken van de rijksmiddelen die worden ingezet voor ondernemingen en eventueel aanvullend een regeling treffen via de individuele zorgverzekeraars.
 • Zorgverzekeraars hebben daarnaast de intentie uitgesproken om ingediende declaraties veel sneller uit te betalen. Nadere uitwerking hiervan (hoeveel eerder) volgt nog.

 

Videoconsult en telefonische zitting
Er komen veel vragen binnen over hoe nu de telefonische zitting en het videoconsult te declareren en de bijbehorende tarieven. We begrijpen de vragen en de verwarring en zijn in overleg met ZN.

In navolging op het bericht van vrijdag 20.03 (paramedische zorg tijdens de coronacrisis) krijgen zorgverleners nu via addenda van de gecontracteerde zorgverzekeraars de telefonische zitting (2700) aangeboden.

De tarieven lopen nogal uiteen, variëren van een halve regluiere zitting tot een volledige reguliere zitting. Dit terwijl onderstaande in de brief van 20 maart jl. staat:

Goed om te weten en te benadrukken bij de patiënt/cliënt, dat de gedeclareerde prestaties (videoconsult/telefonische zitting) op dezelfde wijze doortellen (één ‘tik’ per zitting) in de basis- dan wel aanvullende verzekering van patiënt/cliënt.

De VvOCM stelt hierover vragen aan ZN want zeker voor een telefonische zitting die voor een halve reguliere zitting wordt vergoed is dit niet wenselijk.

Voor een videoconsult geldt dat code 2000 (reguliere zitting) in rekening kan worden gebracht. De vraag vanuit de specialismen is of er voor bijvoorbeeld een videoconsult psychosomatische oefentherapie de code voor een benadeling psot in rekening mag worden gebracht. Ook deze vraag is voorgelegd aan ZN.

Zodra we antwoorden hebben zullen we deze weer delen.

Voorbeelden veilig beeldbellen/videoconsultt

Via deze link vind je voorbeelden van tools voor veilig beeldbellen/videoconsult

Team VvOCM

Ondersteunende maatregelen aan zorgaanbieders door zorgverzekeraars tijdens COV19-crisis

26 maart 08:30 uur

Voor de periode 1 maart tot 1 juni gaan zorgverzekeraars zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Die ondersteuning van zorgverzekeraars zal, waar nodig, de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Hierover geven zorgverzekeraars op korte termijn uitsluitsel. Zorgverzekeraars zorgen dat (nader te bepalen) extra kosten die zorgaanbieders in verband met de coronacrisis moeten maken, met inachtneming van het bovenstaande, gedeclareerd kunnen worden. Uitwerking van eventuele maatregelen voor de periode na 1 juni vraagt meer tijd en is ook sterk afhankelijk van het verloop van de crisis. Hierover zal ZN de betrokken branche- en beroepsorganisaties in een later stadium informeren en het gesprek over aan gaan.

Meer informatie? Klik hier 

Updates vanuit de VvOCM

25 maart 21:30

 • De overheid heeft een speciale Corona-pagina aangemaakt voor paramedische zorg, klik op deze link om de pagina te bekijken.      
 • Zorgverzekeraars voeren een gezamenlijke lijn voor GLI in coronatijd,  klik op deze link om het document te bekijken.
 • De VvOCM heeft vandaag een enquête gestuurd naar alle leden om inzicht te krijgen in de situatie in praktijken. We rekenen op een hoge respons.

Verduidelijk van VWS over de uitspraak van minister de Jonge gisterenavond tijdens de persconferentie

24 maart 2020 16.45 uur

Naar aanleiding van de uitspraak van minister de Jonge gisteravond tijdens de persconferentie geeft VWS de volgende verduidelijking:

Kunnen paramedici, zoals oefentherapeuten, nog zorg blijven bieden?

Ja, maar deze zorg moet op afstand uitgevoerd worden, bijvoorbeeld telefonisch of met videobellen. In situaties waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden maar de zorg wel strikt noodzakelijk is, kan ook fysieke (face-to-face) zorg worden geboden. Bijvoorbeeld in de praktijk, bij de patiënt thuis of op een andere locatie. Hierbij moeten wel de hygiëne maatregelen worden opgevolgd (ook door patiënt):

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt
   

De paramedicus bepaalt of de zorg strikt noodzakelijk is en stemt dat als het nodig is af met de betrokken (huis)arts. Als een patiënt verkoudheidsklachten of koorts heeft en de zorg moet toch geleverd worden, dan moeten daarvoor de richtlijnen van het RIVM voor de betreffende zorgsector worden gevolgd. Zorgaanbieders moeten onderling verdere afspraken maken, zodat noodzakelijke zorg met zo min mogelijk risico voor patiënt en behandelaar geboden kan blijven worden.

Update Kwaliteitsregister Paramedici

24 maart 16.15 uur

Beste oefentherapeut,

Vanwege het coronavirus ontvangen wij steeds meer vragen omtrent herregistratie. Veel geplande scholingen worden gecanceld of verplaatst. Dit heeft impact op paramedici die zich vanaf 1 maart 2020 de komende maanden willen herregistreren. Voor geregistreerden die hierdoor in de knel komen met herregistratie is de incidentele coronadispensatieregeling in het leven geroepen. KP hanteert als uitgangspunt dat onze geregistreerden vanwege corona voor de herregistratie zo min mogelijk gehinderd mogen. Een geregistreerde mag niet met de nadelige gevolgen worden geconfronteerd wanneer een scholing is/ wordt geannuleerd vanwege coronaperikelen.

De coronadispensatieregeling geldt voor paramedici die op dit moment aan het einde van een lopende herregistratieperiode zijn en binnen enkele weken/ maanden herregistratie willen aanvragen. Om die reden heeft KP de incidentele coronadispensatieregeling afgeleid van de reeds bestaande KP dispensatieregeling waarover in het verleden met zorgverzekeraars afspraken zijn gemaakt. Het (hogere) dispensatietarief is verlaagd naar het normale tarief voor herregistratie.

U vraagt, door een beroep te doen op deze regeling, een tijdelijke periodieke registratie aan. Een tijdelijke periodieke registratie is qua status gelijk aan een kwaliteitsregistratie. Dit is een waarborg voor bijvoorbeeld cliënten, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden.

U krijgt hiermee een half jaar extra de tijd om te voldoen aan de geldende kwaliteitscriteria (deskundigheidsbevorderende activiteiten). Er wordt vanuit gegaan dat u in staat bent om de resterende punten voor deskundigheidsbevordering binnen deze periode te behalen.

Als u in het digitaal portfolio voldoende deskundigheidsbevordering heeft staan, dan is een beroep op de incidentele coronadispensatieregeling niet nodig en kunt u direct overgaan tot het indienen van het verzoek tot herregistratie.

De coronadispensatieregeling is incidenteel van aard en geldt voor de periode van 1 maart 2020 tot en met het moment waarop de perikelen rondom corona (enigszins) genormaliseerd zijn, een en ander te bepalen door landelijke instanties en/of de politiek. Wanneer deze situatie is bereikt, komt de tijdelijke coronadispensatieregeling te vervallen. KP zal u hierover tezijnertijd rechtstreeks informeren. 

Heeft u vragen over de incidentele coronadispensatieregeling, stuur dan s.v.p. een mail naar info@kwaliteitsregisterparamedici.nl. Op basis van de vragen stellen wij aanvullend een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden op en waar noodzakelijk passen wij de coronadispensatieregeling aan.

Financiële positie oefentherapeutische praktijken

23 maart 2020 21.30 uur

Financiële positie oefentherapeutische- en andere paramedische praktijken

Er is een groot besef bij de VvOCM, de andere PPN partijen, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS over de dreigende financiële positie van zorginstellingen en eerstelijns praktijken. Vorige week heeft ZN aan onder meer de ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen een brief (zie deze link) gestuurd waarin maatregelen worden aangekondigd om de continuïteit van (acute) zorg te borgen en zorgverleners te ondersteunen. Doel is om er voor te zorgen dat zorgverleners niet onnodig worden belast met bijvoorbeeld financiële onzekerheid.

De VvOCM heeft in PPN verband bij ZN en het ministerie van VWS aangegeven dat ook voor de paramedische praktijken de situatie alarmerend is. Zorgverzekeraars hebben eerst maatregelen genomen voor de acute zorg. ZN geeft aan dat zorgverzekeraars goed begrijpen dat de omstandigheden ook veel andere zorgaanbieders raken. Er wordt daarom ook hard gewerkt aan ondersteuning voor onder meer de eerstelijnszorg. In afstemming met de overheid en toezichthouders bespreken zorgverzekeraars nu wat nodig is om ook op daar continuïteit van goede zorg voor verzekerden nu en in de toekomst te garanderen.

Het nemen van maatregelen vraagt zorgvuldige afstemming (juridisch, ACM, DNB). De VvOCM is ervan overtuigd dat een maximale inspanning wordt geleverd door de zorgverzekeraars om tot een goede uitkomst te komen en onderhoudt hierover in de tussentijd constructief  overleg met ZN.

Zodra wij hierover nieuws ontvangen brengen we je op de hoogte.

FAQ Dagelijkse praktijkvoering van de VvAA

23 maart 2020 16.00 uur

De VvAA biedt informatie over het effect van COVID-19 op uw dagelijkse praktijkvoering. Wil je meer weten over ondersteuningsmaatregelen of bijvoorbeeld regels rondom de huurkosten van jouw praktijkruimte? Kijk dan op de website van de VvAA.

Update coronadispensatieregeling

23 maart 2020 12.00 uur

Vorige week heeft het KP de coronadispensatieregeling aangekondigd. Dit weekend zijn er twee aanpassingen gemaakt in deze regeling. Na deze regeling krijg je een periode van 5 jaar krijgt om je punten te behalen (bij een normale dispensatie is dit 4 jaar). Ook wordt er een half jaar uitstel toegekend.

Er wordt ook hard gewerkt aan een FAQ-lijst over deze regeling en het beleid van ADAP rondom het Coronavirus.
We houden je op de hoogte als deze FAQ-lijst er is.

Klik hier om de regeling te bekijken.

NCP stelt e-Health module beschikbaar

23 maart 2020 12.00 uur

De situatie rond het Coronavirus is erg ingrijpend voor iedereen, ook voor oefentherapeuten van het Netwerk Chronische Pijn. Als zorgprofessionals en ondernemers zoeken we naar alternatieve mogelijkheden. Een veelgehoord en -besproken alternatief is het online behandelen van patiënten. Dit gaat uiteraard altijd in goed overleg met de patiënt.

De NZa maakte onlangs bekend extra verruiming aan te brengen voor zorg op afstand. "Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen."

Met het oog op de huidige situatie en de verruimde mogelijkheden voor declaratie, faciliteert het bestuur van het NCP haar leden door het online programma chronische pijn versneld beschikbaar te stellen. Het online programma is geschikt als verdieping op het behandelproces, waarbij de oefentherapeut de ervaringen van de patient met de opdrachten in het online programma via Beeldbellen (of via Skype, Facetime etc.) bespreekt. Voor eind april verwachten wij dat het beeldbellen via Zoom er aan toegevoegd is.

Het NCP-bestuur vindt het belangrijk om met het beschikbaar stellen van het online programma in combinatie met beeldbellen ervoor te zorgen dat het behandelproces doorgang kan vinden.

Paramedische zorgverlening tijdens de coronavirus crisis

20 maart 2020 16.30 uur

Nu het Corona virus zich verspreidt in Nederland heeft dat grote gevolgen voor ons allemaal. Als paramedici nemen we onze verantwoordelijkheid bij het op peil houden van de zorg. Dat doen we uit zorg voor patiënten die op ons rekenen bij het continueren van zorg. Daarnaast is het belangrijk dat we ons aandeel leveren om er voor te zorgen dat de verspreiding van het virus zich beperkt en dat alle paramedische zorgverleners veilig hun werk kunnen doen. Waar mogelijk zullen we die zorg digitaal leveren, in voorkomende gevallen moet er veilig zorg dichtbij worden geleverd.
 
Na overleg gisteren tussen partijen over de inzet van paramedische zorg tijdens de Corona crisis is er een eenduidig standpunt ingenomen "Paramedische zorgverlening tijdens de coronavirus crisis" waar alle zorgverzekeraars naar zullen handelen.
 
De paramedische beroepsgroepen hebben allen hun specifieke problematiek. 
In het document "Paramedische zorgverlening tijdens de coronavirus crisis" schetsen we de gemeenschappelijke uitgangspunten hoe de komende weken de zorg geleverd kan worden.

De koepels PPN, KNGF, SKF en ZN blijven in overleg, om waar nodig eventuele onduidelijkheden in gezamenlijkheid nader toe te lichten en te verwerken in een FAQ.
 
Rest ons je via deze weg nogmaals te bedanken voor jullie inzet in deze uitzonderlijke situatie.

Informatie voor werkgevers

18 maart 2020 13:00 uur

Het Kabinet heeft aanvullende maatregelen bekend gemaakt om de gevolgen van het coronavirus voor bedrijven, werknemers en ZZP-ers te beperken. De belangrijkste maatregelen ter gemoedkoming van werkgevers staan in dit document.

Incidentele Coronadispensatieregeling Kwaliteitsregister Paramedici

18 maart 2020 10.00 uur

Kom jij in de knel met je herregistratie, omdat er vanwege het Coronavirus scholingen worden gecanceld? Dan is er goed nieuws!

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) heeft voor geregistreerden de incidentele Coronadispensatieregeling opgesteld. In ons dossier vind je meer uitleg over hoe je daarvoor in aanmerking komt, wat de voorwaarden zijn en wat de verschillen zijn met de reguliere dispensatieregeling.

Mocht je aanvullende vragen hebben, dan kun je contact opnemen met het KP. Ze zijn elke dag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur op 030 23 18 225.

Klik op deze link om de coronadispensatieregeling te bekijken.

NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand (17 maart 2020)

17 maart 2020 20:00 uur

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan patiënten de komende periode kan worden geleverd. Voor een deel van de zorg is het mogelijk dat deze op afstand plaatsvindt in plaats van in de behandelkamer, bijvoorbeeld via beeld(bellen), e-mail, patiëntenportaal of telefoon. We zien hier mooie voorbeelden van in het land. Meer informatie over de mogelijkheden voor digitale zorg staat in onze Wegwijzer bekostiging digitale zorg. Wij willen eventuele belemmeringen voorzorglevering op afstand wegnemen. Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen.

Klik op deze link om het gehele artikel te lezen.

FAQs Corona

Klik op deze link om de FAQs omtrent het Coronavirus en de oefentherapeut te bekijken. Houd deze pagina in de gaten, want wij zullen deze elke keer updaten!

Bereikbaarheid VvOCM

De medewerkers van de VvOCM zullen zoveel mogelijk thuis werken. Dat betekent dat we de komende weken misschien minder goed bereikbaar zijn. We zijn aan het zoeken naar oplossingen! Geplande overleggen zullen zoveel mogelijk telefonisch of via skype plaatsvinden of worden afgezegd.